Regulamin korzystania z serwisu nowehaslo.pl

1. Definicje:

1.1. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z serwisu nowehaslo.pl.

1.2. Serwis - zbiór stron www dostępnych w domenie internetowej o nazwie nowehaslo.pl.

1.3. Właściciel (serwisu) - Krzysztof Piotr Surdacki.

1.4. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.

1.5. Hasło - ciąg znaków stosowany jako parametr algorytmów kryptograficznych lub uwierzytelniających.

2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników. Zasady techniczne działania i funkcjonalności serwisu są bliżej opisane na stronach pomoc i pytania.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.

4. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu, akceptuje regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

5. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

6. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu, na zasadach określonych regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może przeglądać serwis, generować hasła oraz używać w dowolnym celu wygenerowanych haseł.

7. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłami, w szczególności hasłami wygenerowanymi w serwisie, jest użytkownik.

8. Serwis nie archiwizuje i nie przechowuje wygenerowanych oraz wprowadzonych przez użytkownika danych. Dotyczy to w szczególności wszystkich haseł używanych i generowanych w serwisie.

9. Użytkownik decydując się na używanie w dowolnym celu wygenerowanego w serwisie hasła zobowiązany jest do jego utrwalenia. Utrwalenie hasła może zostać wykonane w dowolnej formie preferowanej przez użytkownika. Zapamiętanie wygenerowanego hasła przez użytkownika jest dopuszczalną formą utrwalenia hasła. Serwis udostępnia możliwość utrwalenia hasła w postaci wydruku.

10. Użytkownik zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia utrwalonych haseł przed dostępem osób niepowołanych.

11. Mając na uwadze darmowy charakter serwisu, właściciel nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

11.1. za sposoby korzystania przez użytkowników z serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu,

11.2. za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu,

11.3. za ujawnienie dowolnego hasła użytkownika i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu,

11.4. za utratę dowolnego hasła użytkownika i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu.

12. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, a użytkownik to prawo akceptuje, do:

12.1. Okresowego wyłączenia serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

12.2. Całkowitego zamknięcia serwisu, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronie głównej serwisu.

13. Serwis nie świadczy indywidualnej obsługi użytkowników. Serwis udostępnia wszelkie wskazówki, porady oraz wyjaśnienia, które mogą pomóc użytkownikom na stronach pomoc i pytania.

14. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany będą udostępniane użytkownikom pod adresem http://nowehaslo.pl/regulamin/.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2010 roku. Regulamin jest dostepny na stronie http://nowehaslo.pl/regulamin/.